Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych nam danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (dalej RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Przetwarzamy dane w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dbamy aby przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Zapewniamy także, że Państwa dane przetwarzamy w sposób bezpieczny.
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych a w przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą danych wskazanych na stornie internetowej firmy.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma jest firma Me&You EWA STRZYŻEWSKA, NIP: 9721080577, REGON: 147177799

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania
Każde przetwarzanie danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

III. Kategorie danych przetwarzanych przez Firmę:
Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zameldowania, Pesel, seria i nr dowodu osobistego/paszportu, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

IV. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe Spółka może przekazywać następującym podmiotom:

  • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Firmy, np. podwykonawcom usług oraz
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich
Firma nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/EOG.

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy Firma przetwarza do końca okresu obowiązywania Umowy.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza Firma

Przysługuje Państwu:

  •  prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych;
  • prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.VIII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i w przypadku braku ich podania będziemy musieli odmówić zawarcia.